[Hài 2013] Nổ (Trấn Thành – Trường Giang – Lê Khánh)